مکمل معدنی کاب گوشتی

آنالیز مکمل معدنی 5 درصد مرغ گوشتی کاب

در هر 2.5 کیلوگرم

 

منگنز

mg

100,000

آهن

mg

40,000

روی

mg

100,000

مس

mg

15,000

سلنیوم

mg

300

ید

mg

1,000