معدنی تخم گذار پرورش نیک چیک

آنالیز مکمل معدنی مرغ تخم گذار نیک چیک دوره پرورش

در هر 2.5 کیلوگرم

 

منگنز

mg

100,000

آهن

mg

25,000

روی

mg

60,000

مس

mg

5,000

سلنیوم

mg

845

ید

mg

500