معدنی بوونز تولید

آنالیز مکمل معدنی مرغ تخم گذار بونز تولید

در هر 2.5 کیلوگرم

 

منگنز

mg

80,000

آهن

mg

70,000

روی

mg

80,000

مس

mg

15,000

سلنیوم

mg

250.0

ید

mg

1,000.0

کبالت

mg

250