معدنی بونز پرورش

آنالیز مکمل معدنی مرغ تخم گذار بونز پرورش

در هر 2.5 کیلوگرم

 

منگنز

mg

70,000

آهن

mg

70,000

روی

mg

70,000

مس

mg

10,000

سلنیوم

mg

250.0

ید

mg

1,000.0

کبالت

mg

250