کنسانتره2.5% A تخمگذار (تا پیک تولید)

 

آنالیز کنسانتره 2.5% A تخمگذار (تا پیک تولید)

مواد اولیه

مقدار

پروتئین

16

انرژی

2020

کلسیم

16/5

فسفر قابل جذب

11

فیبر

1/2

متیونین قابل جذب

6/2

لیزین قابل جذب

2/9

سدیم

1/6

پتاسیم

0/3

 

مکمل موجود در کنسانتره جهت استفاده در کلیه نژادهای مرغ تخم گذار طراحی شده است.

کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.

کنسانتره شامل پربیوتیک و سالگارد (محصول کشور انگلستان) می باشد.

حداکثر میزان مصرف کنسانتره طبق فرمولهای پیشنهادی شرکت 25 کیلو در تن خوراک نهایی می باشد.

کلیه آنالیزها بر اساس روش جیره نویسی SID طراحی شده و از لحاظ اسیدهای آمینه در جیره نهایی تامین شده است.