کنسانتره 5 % پروتئینه سویا(PR:20%)

 

آنالیز کنسانتره 5٪ پروتئینه سویا ( 20٪ پروتئین)

مواد اولیه

مقدار

پروتئین

20

انرژی

2050

کلسیم

13.7

فسفر قابل جذب

6

فیبر

1.4

متیونین

2.5

لیزین

1.9

سدیم

1.9

کلر

2.4

پتاسیم

0.8

متیونین + سیستئین

3

ترئونین

0.5

تریپتوفان

0.17

آرژینین

1

 

همچنین این محصول در هر 1 تن کنسانتره حاوی جنکس به میزان 10 کیلوگرم و مولتی آنزیم اپتیزایم به میزان 8 کیلوگرم هست که هر دو، محصول کشور انگلستان می باشند

 

فرمولهای دان پیشنهادی با کنسانتره 5٪ پروتئینه سویا

 

تا وزن 400 گرم

تا وزن 1300 گرم

تا وزن 2200 گرم

تا کشتار

گندم

ــ

55

ــ

100

ــ

200

ــ

300

ذرت

555

500

604

524

655

475

692

412

سویا

380

380

330

310

280

260

240

220

کربنات

7

7

5

5

3

3

3

3

روغن

5/7

5/7

5/10

5/10

12

12

15

15

کنسانتره

50

50

50

50

50

50

50

50

نمک

5/0

5/0

5/0

5/0

ــ

ــ

ــ

ــ

جمع کل

1000

1000

1000

1000

 

 این کنسانتره همراه با پروبیوتیک یا بدون پروبیوتیک عرضه می گردد.