کنسانتره جدید 10

آنالیز کنسانتره سوپر بیس میکس 5 درصد

 

مواد اولیه

آنالیز واقعی

آنالیز آزمایشگاهی

پروتئین

%

7.36

5.36

انرژی

Kcal/kg

1750

439

کلسیم

%

17.12

15.12

فسفر قابل جذب

%

6.2

4.2

متیونین قابل جذب

%

4.1

3.96

لیزین قابل جذب

%

1.85

1.56

متیونین + سیستئین قابل جذب

%

4.25

4.04

ترئونین قابل جذب

%

0.064

0.06

 

کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.

ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است .

این محصول حاوی محرک رشد اسیدی فایر به میزان 10 کیلوگرم است .