کنسانتره جدید 9

آنالیز کنسانتره 5درصد گوشتی بیس میکس معمولی

 

مواد اولیه

آنالیز واقعی

آنالیز آزمایشگاهی

پروتئین

%

9.3

4.8

انرژی

%

1670

610

کلسیم

%

17.12

15.12

فسفر قابل جذب

%

6.2

4.2

متیونین قابل جذب

%

3.366

3.366

لیزین قابل جذب

%

1.56

1.56

کلر

%

1.5

1.5

سدیم

%

1.5

1.5