کنسانتره جدید 8

آنالیز کنسانتره 5درصد جنیوس

 

مواد اولیه

آنالیز واقعی

آنالیز آزمایشگاهی

پروتئین

%

11.67

7.17

انرژی

Kcal/kg

1576

316

کلسیم

%

15.88

13.88

فسفر قابل جذب

%

4

2

متیونین قابل جذب

%

2.68

2.57

لیزین قابل جذب

%

1.4

1.17

متیونین + سیستئین قابل جذب

%

2.88

2.65

نمک

%

1.88

1.88

 

کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.

ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است .

این محصول حاوی محرک رشد اسیدی فایر به میزان 10 کیلوگرم است .