کنسانتره جدید 6

آنالیز کنسانتره 5/2 درصد تخم گذار هشتگرد نوع B

 

                     مواد اولیه

آنالیز واقعی

آنالیز آزمایشگاهی

پروتئین

%

4.8

10.3

انرژی K cal/kg

%

565

2115

کلسیم

%

12.8

16.8

سدیم

%

3.7

3.7

کلر

%

3.6

3.6

فسفر قابل جذب

%

4.8

8.9

متیونین قابل جذب

%

3.67

4.07

لیزین قابل جذب

%

0.7

0.86