کنسانتره جدید 4

آنالیز کنسانتره 5/2 درصد گوشتی هشتگرد نوع B

 

                     مواد اولیه

آنالیز واقعی

آنالیز آزمایشگاهی

پروتئین

%

20

11

انرژی

Kcal/kg

2980

700

سدیم

%

4

3.7

کلر

%

4.8

4.8

کلسیم

%

25.5

21.5

فسفر قابل جذب

%

7.67

3.67

متیونین قابل جذب

%

8.03

7.92

لیزین قابل جذب

%

4.52

4.29

 

در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید.

کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.

ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است .

این محصول حاوی محرک رشد اسیدی فایر به میزان 20 کیلوگرم است .