کنسانتره جدید 2

آنالیز کنسانتره 2/5 درصد گوشتی

بدون نمک وجوش هشتگرد نوع B

 

                     مواد اولیه

آنالیز واقعی

آنالیز آزمایشگاهی

پروتئین

%

20

11

انرژی 

Kcal/kg

2980

700

کلسیم

%

25.5

21.5

فسفر قابل جذب

%

7.67

3.67

متیونین قابل جذب

%

8.03

7.92

لیزین قابل جذب

%

4.52

4.29

ترئونین قابل جذب

%

1.79

1.6

متیونین + سیستئین قابل جذب

%

8.15

8

 

در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید.

کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.

ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است .

این محصول حاوی محرک رشد اسیدی فایر به میزان 20 کیلوگرم است .