کنسانتره جدید 1

آنالیز کنسانتره 2/5 درصد گوشتی

بدون نمک وجوش هشتگرد نوع  A

 

 

               مواد اولیه

آنالیز واقعی

آنالیز آزمایشگاهی

 

پروتئین

%

22

13

 

انرژی

Kcal/kg

3090

810

 

کلسیم

%

23.42

19.42

 

فسفر قابل جذب

%

9.73

5.73

 

متیونین قابل جذب

%

8.62

8.51

 

لیزین قابل جذب

%

6.08

5.85

 

ترئونین قابل جذب

%

1.77

1.6

 

متیونین + سیستئین قابل جذب

%

8.74

8.68

 

در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید.

کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.

ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است .

این محصول حاوی محرک رشد اسیدی فایر به میزان 20 کیلوگرم است .