کنسانتره جدید 3

آنالیز کنسانتره 2/5 درصد گوشتی هشتگرد نوع A

 

                     مواد اولیه

آنالیز واقعی

آنالیز آزمایشگاهی

پروتئین

%

22

13

انرژی

Kcal/kg 

3090

810

کلسیم

%

23.42

19.42

سدیم

%

4.08

4.08

کلر

%

5.04

5.04

فسفر قابل جذب

%

9.73

5.73

متیونین قابل جذب

%

8.62

8.51

لیزین قابل جذب

%

6.08

5.85

 

در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید.

کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.

ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است .

این محصول حاوی محرک رشد اسیدی فایر به میزان 20 کیلوگرم است .

.