مکمل مخلوط پایه مخصوص ماهیان سردآبی-102

Rain Bow 102

Fish Mix

مکمل مخلوط پایه مخصوص ماهیان سردآبی -102

Composition:

Each Kg of Product Contains:

IU

120,000

Vitamin A

IU

50,000

Vitamin D3

mg

5,000

Vitamin E

mg

150

Vitamin K3(Stab)

mg

500

Vitamin B1(thiamine mononitrate)

mg

700

Vitamin B2(riboflavin)

mg

1,000

Vitamin B3(calcium d-pantothenate)

mg

3,500

Vitamin B5(nicotinic acid)

mg

400

Vitamin B6(pyridoxine hydrochloride)

mg

250

Vitamin B9(folic acid)

mg

2.0

Vitamin B12(cyanocobalamin)

mg

20

Vitamin H2(d-biotin)

mg

10,000

Vitamin C(stay-c)

mg

2,000

Inositol

mg

350

Manganese

mg

700

Zinc

mg

500

Ferrous

mg

100

Copper

mg

7.0

Selenium

mg

30

Iodine

mg

10

Cobalt

mg

20,000

Methionine

mg

20,000

Lysine

mg

50,000

Calcium phosphate

mg

4,400

L-carnitine

mg

5,500

Multi Enzyme

mg

30,000

Binder

mg

26,000

Anti oxidant

mg

25,000

Betaine

mg

15,000

Nacl

1 kg

Up to

Carrier (vegetable base)

 

موارد مصرف :

این محصول برای اضافه کردن به جیره غذایی ماهیان سردابی در کارخانجات خوراک سازی تهیه شده و بر اساس فرمول پیشنهادی به مواد اولیه در کارخانه افزوده میگردد.از مکمل رنگین کمان سبب تسهیل در امر خوراک سازی ، کاهش هزینه های تولید و افزایش راندمان تولید آبزیان میگردد.

مقدار مصرف :

غذای آغازیان : 5-4 کیلوگرم     در 100 کیلوگرم خوراک.

غذای رشد : 4/5-4 کیلوگرم    در 100 کیلوگرم خوراک.

غذای پایانی :3/5-3 کیلوگرم    در 100 کیلوگرم خوراک.

پیش مولد : 5-4 کیلوگرم        در 100 کیلوگرم خوراک.

مولدین :

ماده : دو ماه قبل از فصل تخم ریزی 7-6 کیلوگرم در 100 کیلوگرم خوراک.

نر : دوماه قبل از فصل اسپرم گیری 6-5 کیلوگرم در 100 کیلوگرم خوراک.

بسته بندی :

در کیسه های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری :

در جای خشک و خنک دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.

 

 سایر محصولات سفارشی که توسط  گروه  R&Dو یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.ضمنا همکاری علمی و فنی ویژه ای با گروه دامداربرتر در حال انجام بوده و فرمول های سفارشی و ویژه ای جهت دامدارن سراسر کشور ارسال می گردد.