واحد انبار

سردخانه مجهز، جهت نگهداری و تامین شرایط مطلوب انبارش مواد اولیه حساس از قبیل ویتامین ها،‌ اسیدهای آمینه،‌ آنزیم ها و دیگر افزودنی ها و همچنین روش مناسب انبارداری با پیشرفته ترین برنامه های کامپیوتری از دیگر تمهیداتی بوده است که شرکت جهت ارتقا و حفظ کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در محصولات پیش بینی و اجرا نموده است.