واحد توزین ویتامینها

کلیه ویتامین های خالص توسط دستگاه منحصر به فرد میکرودوزینگ با دقت بسیار بالا توزین میشود که با توجه به حساسیت این نوع مواد اولیه وگستردگی و تنوع محصولات سبب جلوگیری از بروز هر گونه خطای احتمالی نیروی انسانی میگردد.