آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر کاب تولید

آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر کاب تولید
 2016 

: Each 2.5 kg of product contais          

IU

12,000,000

Vitamin A

IU

3,500,000

Vitamin D3

mg

3,000

Vitamin K3

mg

100,000

Vitamin E

mg

250

Vitamin H2

mg

3,000

Vitamin B1

mg

13,000

Vitamin B2

mg

20,000

Calpan

mg

50,000

Niacin

mg

6,000

Vitamin B6

mg

3,000

Vitamin B9

mg

25

Vitamin B12

mg

1,250

Anti-oxidant

mg

450,000

Choline 

: Each 2.5 kg of product contais       

mg

120,000

Manganese

mg

55,000

Ferrous

mg

110,000

Zink

mg

15,000

Copper

mg

300

Selenium

mg

2,000

Iodine


آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر کاب تولید
 2021 

: Each 2.5 kg of product contais

IU

12,000,000

Vitamin A

IU

3,500,000

Vitamin D3

mg

3,000

Vitamin K3

mg

100,000

Vitamin E

mg

250

Vitamin H2

mg

3,000

Vitamin B1

mg

13,000

Vitamin B2

mg

20,000

Calpan

mg

50,000

Niacin

mg

6,000

Vitamin B6

mg

3,000

Vitamin B9

mg

25

Vitamin B12

mg

0

Vitamin C

mg

1,250

Anti-oxidant

mg

500,000

Choline 

: Each 2.5 kg of product contais

mg

120,000

Manganese

mg

50,000

Ferrous

mg

110,000

Zinc

mg

15,000

Copper

mg

300

Selenium

mg

2,000

Iodine


مقدار مصرف : 2/5 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه .
بسته بندی : در کیسه های 25 کیلوگرمی .
شرایط نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری گردد .
سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد .