آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر هوبارد تولید

آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر هوبارد تولید
 2016 

: Each 2.5 kg of product contais       

IU

12,000,000

Vitamin A

IU

3,000,000

Vitamin D3

mg

3,000

Vitamin K3

mg

70,000

Vitamin E

mg

250

Vitamin H2

mg

3,000

Vitamin B1

mg

12,000

Vitamin B2

mg

14,000

Calpan

mg

55,000

Niacin

mg

4,500

Vitamin B6

mg

2,000

Vitamin B9

mg

30

Vitamin B12

mg

1,250

Anti-oxidant

mg

400,000

Choline 

: Each 2.5 kg of product contais       

mg

100,000

Manganese

mg

50,000

Ferrous

mg

100,000

Zinc

mg

10,000

Copper

mg

300

Selenium

mg

2,000

Iodine


آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر هوبارد تولید
 2021 

: Each 2.5 kg of product contais

IU

12,000,000

Vitamin A

IU

3,000,000

Vitamin D3

mg

70,000

Vitamin E

mg

3,000

Vitamin K3

mg

3,000

Vitamin B1

mg

12,000

Vitamin B2

mg

4,500

Vitamin B6

mg

30

Vitamin B12

mg

14,000

Calpan

mg

55,000

Niacin

mg

2,000

Vitamin B9

mg

250

Vitamin H2

mg

1,250

Anti-oxidant

mg

400,000

Choline 

: Each 2.5 kg of product contais

mg

100,000

Manganese

mg

50,000

Ferrous

mg

100,000

Zinc

mg

10,000

Copper

mg

300

Selenium

mg

2,000

Iodine

mg

0

Cobalt


  • مقدار مصرف : 2/5 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه .
  • بسته بندی : در کیسه های 25 کیلوگرمی .
  • شرایط نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری گردد .

سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد .