آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر هوبارد پرورش

آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر هوبارد پرورش
 2016 

: Each 2.5 kg of product contais       

IU

10,000,000

Vitamin A

IU

3,000,000

Vitamin D3

mg

2,000

Vitamin K3

mg

40,000

Vitamin E

mg

150

Vitamin H2

mg

2,000

Vitamin B1

mg

8,000

Vitamin B2

mg

10,000

Calpan

mg

40,000

Niacin

mg

6,000

Vitamin B6

mg

1,000

Vitamin B9

mg

20

Vitamin B12

mg

1,250

Anti-oxidant

mg

400,000

Choline

: Each 2.5 kg of product contais       

mg

80,000

Manganese

mg

50,000

Ferrous

mg

80,000

Zinc

mg

5,000

Copper

mg

300

Selenium

mg

1,000

Iodine


آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر هوبارد پرورش
 2021 

: Each 2.5 kg of product contais

IU

10,000,000

Vitamin A

IU

3,000,000

Vitamin D3

mg

50,000

Vitamin E

mg

3,000

Vitamin K3

mg

2,400

Vitamin B1

mg

9,000

Vitamin B2

mg

3,500

Vitamin B6

mg

25

Vitamin B12

mg

11,000

Calpan

mg

40,000

Niacin

mg

1,400

Vitamin B9

mg

200

Vitamin H2

mg

1,250

Anti-oxidant

mg

400,000

Choline

: Each 2.5 kg of product contais

mg

80,000

Manganese

mg

50,000

Ferrous

mg

80,000

Zinc

mg

10,000

Copper

mg

300

Selenium

mg

1,500

Iodine

mg

0

Cobalt


  • مقدار مصرف : 2/5 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه .
  • بسته بندی : در کیسه های 25 کیلوگرمی .
  • شرایط نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری گردد .

سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد .