آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر راس 308 تولید

آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر راس 308 تولید
 2016 

: Each 2.5 kg of product contais       

IU

11,000,000

Vitamin A

IU

3,500,000

Vitamin D3

mg

5,000

Vitamin K3

mg

100,000

Vitamin E

mg

250

Vitamin H2

mg

3,000

Vitamin B1

mg

12,000

Vitamin B2

mg

15,000

Calpan

mg

55,000

Niacin

mg

4,000

Vitamin B6

mg

2,000

Vitamin B9

mg

30

Vitamin B12

mg

0

Vitamin C

mg

1,250

Anti-oxidant

mg

350,000

Choline

: Each 2.5 kg of product contais       

mg

120,000

Manganese

mg

50,000

Ferrous

mg

110,000

Zinc

mg

10,000

Copper

mg

300

Selenium

mg

2,000

Iodine


آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر راس 308 تولید
 2021 

: Each 2.5 kg of product contais

IU

15,000,000

Vitamin A

IU

5,000,000

Vitamin D3

mg

9,000

Vitamin K3

mg

130,000

Vitamin E

mg

600

Vitamin H2

mg

6,000

Vitamin B1

mg

20,000

Vitamin B2

mg

25,000

Calpan

mg

70,000

Niacin

mg

8,000

Vitamin B6

mg

5,000

Vitamin B9

mg

70

Vitamin B12

mg

0

Vitamin C

mg

1,250

Anti-oxidant

mg

350,000

Choline

: Each 2.5 kg of product contais

mg

120,000

Manganese

mg

50,000

Ferrous

mg

120,000

Zinc

mg

16,000

Copper

mg

300

Selenium

mg

3,000

Iodine


  • مقدار مصرف : 2/5 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه .
  • بسته بندی : در کیسه های 25 کیلوگرمی .
  • شرایط نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری گردد .

سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد .