آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر راس 308 پرورش

آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر راس 308 پرورش
 2016 

: Each 2.5 kg of product contais       

IU

10,000,000

Vitamin A

IU

3,500,000

Vitamin D3

mg

3,000

Vitamin K3

mg

100,000

Vitamin E

mg

150

Vitamin H2

mg

3,000

Vitamin B1

mg

6,000

Vitamin B2

mg

15,000

Calpan

mg

35,000

Niacin

mg

3,000

Vitamin B6

mg

1,500

Vitamin B9

mg

20

Vitamin B12

mg

1,250

Anti-oxidant

mg

100,000

  Choline 

: Each 2.5 kg of product contais       

mg

120,000

Manganese

mg

40,000

Ferrous

mg

110,000

Zinc

mg

16,000

Copper

mg

300

Selenium

mg

1,250

Iodine


آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر راس 308 پرورش
 2021 

: Each 2.5 kg of product contais

IU

13,000,000

Vitamin A

IU

4,000,000

Vitamin D3

mg

100,000

Vitamin E

mg

6,000

Vitamin K3

mg

5,000

Vitamin B1

mg

15,000

Vitamin B2

mg

5,000

Vitamin B6

mg

50

Vitamin B12

mg

20,000

Calpan

mg

50,000

Niacin

mg

3,000

Vitamin B9

mg

300

Vitamin H2

mg

1,250

Anti-oxidant

mg

100,000

  Choline 

: Each 2.5 kg of product contais

mg

40,000

Ferrous

mg

120,000

Zinc

mg

16,000

Copper

mg

120,000

Manganese

mg

2,000

Iodine

mg

300

Selenium


مقدار مصرف : 2/5 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه .
بسته بندی : در کیسه های 25 کیلوگرمی .
شرایط نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری گردد .
سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد .